Проект рішення про бюджет сільської ради

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я                  

с-ще Керменчик                                                                                                

Про   бюджет сільської ради на 2018 рік.                                                                

          Керуючись проектом Закону  України «Про державний бюджет України на 2018 рік», відповідно до Бюджетного кодексу України ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядуванняв Україні».

ВИРІШИЛА:

1.Встановити:

1.1. Загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2018 рік в сумі 4178013,00 грн., в т.ч. загального фонду бюджету визначити у сумі 4166493,00грн. спеціального фонду бюджету 11520,00 грн.

1.2. Розмір оборотного залишку бюджетних коштів в сумі 2000,00 грн.

2. Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2018 рік в сумі 4166493,00грн. спеціального фонду - 11520,00грн. відповідно до функціональної структури бюджету.

3. Затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів на 2018 рік.

3.1. Обсяг міжбюджетних трансфертів на 2018 рік між сільським бюджетом та районним.                                                                                                            Встановити, що в 2018 році:

4.1. В доходи загального фонду бюджету сільської ради зараховіються податки і збори, перелік яких визначений ст.ст. 71,96, Бюджетного кодекса України.

5. Визначити перелік захищених статей бюджетту сільської ради на 2018 рік:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- оплата комунальних послуг і енергоносіїв;

- поточні трансферти районному бюджету;

- поточні трансферти населенню.

6. Фінансування видатків бюджету Керменчицької сільської ради здійснюється в межах фактичних надходжень.

6.2. Бюджетні забов’язання за загальним та спеціальним фондами, по яких у 2017 році не проведені розрахунки за наявності коштів на рахунках розпорядників та одержувачів коштів, вважають кредиторською заборгованістю і підлягають виконанню у 2018 році по КФК 8050 «Видатки на покриття інших забаргованостей, що виникли у попередні роки».

6.3. У випадках наявності простроченої заборгованості по заробітній платі, а також за спожиті комунальні послуги і енергоносії, розпорядники коштів сільського бюджету в межах відповідних бюджетних асигнувань не беруть бюджетні забов’язання і не здійснюють платежі по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (окрім захищених статей бюджету), до погашення такої забаргованості.

6.4. Відповідно до п.2 ст.57 то ст.71 Бюджетного кодексу України, в зв’язку з відсутністю відповідних бюджетних призначень на 2018 рік по інших коштах спеціального фонду, залишків коштів спеціального фонду (інші кошти спеціального фонду) станом на 01.01.2018 року перепахувати до загального фонду бюджету.

7. Затвердити доведені ліміти споживання енергоносіїв у фізичних об’ємах по кожній бюджетній установі організації, в межах бюджетних призначень.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Керменчицькому сільському голові отримувати у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позик для покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду згідно із порядком, затвердженим чинним законодавством;

-позик для покриття тимчасових касових розривів бюджету відповідно до частини п’ятої статті 43 Бюджетного кодексу України.

9.Керівникам установ – розпорядникам бюджетних коштів:

9.1. Забеспечувати впорядкування видатків, здійснюваних за рахунок бюджетних асигнувань, з приведенням показників до мережі, штатам і контингенту установ у відповідність з бюджетними призначеннями, передбаченими на їх утримання у 2018 році.

9.2. Утримують чисельність працівників і здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії і інші види заохочень або винагород, матеріальну допомогу тільки в межак фонду заробітної плати, затвердженої в кошторисах на утримання бюджетних установ.

9.3. Передбачити у кошторисах бюджетних установ в повному обсязі кошти на виплату заробітної плати з нарахуваннями, проведення розрахунків за електроенергію, спожиті бюджетною установою, послуги зв’язку, недопускаючи простроченої заборгованості за вказані послуги.

9.4.Дотримуватись лімітів споживання у натуральних показниках по кожній бюджетній установі організації, в межах бюджетних призначень

10. Додатки 1-4 до даного рішення є його невід’ємною частиною.

11. Рішення набирає чинності з 1 січня 2018 року і діє по 31 грудня 2018 року.

12. Контроль за виконанням справжнього рішення покласти на сільського голову Місюка М.М. і постійну комісію сільської ради с питань бюджету і фінансів, соціально-економічного розвитку, приватизації, управління комунальною власністю та реалізації державної регуляторної політики (Андрющенко С.В.)

Сільський голова                                                  Місюк М.М.

с. Керменчик   Додаток 1    
      до рішення ____________ ради
      "Проект бюджету на 2018 рік"
           
Доходи сільський на 2018 рік
          (грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   4164893,00 4164893,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   25680,00 25680,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 25680,00 25680,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки 4139213,00 4139213,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 1325525,00 1325525,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   1400,00 1400,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   363800,00 363800,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   834600,00 834600,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   125725,00 125725,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок   2814806,00 2813688,00 1118,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  39590,00 39590,00 0,00 0,00
18010400 Податок нанерухоме  майно,відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власникамиобєктів нежитлової нерухомості 2568,00 2568,00 0,00 0,00
19010100 надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітрястаціонарними джерелами забруднення 1118,00 0,00 1118,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 2771530,00 2771530,00 0,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   11702,00 300,00 11402,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  1600,00 1600,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1500,00 1500,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 1500,00 1500,00 0,00 0,00
22090000 Державне мито   100,00 100,00 0,00 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   100,00 100,00 0,00 0,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ   10402,00 0,00 10402,00 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  10402,00 0,00 10402,00 0,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  10400,00 0,00 10400,00 0,00
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   2,00 0,00 2,00 0,00
ВСЬОГО ДОХОДІВ   4178013 4166493,00 11520,00 0,00
           
           
  Керменчицький сільський голова     М.М. Місюк

 

с. Керменчик                   Додаток №3    
                        до рішення ____________ ради
                        "Проект бюджету на 20178рік"
                               
РОЗПОДІЛ
видатків сільський на 2018 рік
                              (грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
01 0100   Державне управління 1880105,00 1880105,00 1283888,00 38762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1880105,00
  0170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 1880105,00 1880105,00 1283888,00 38762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1880105,00
  1000   Освіта 328491,00 328491,00 240238,00 19000,00 0,00 68917,00 10400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338891,00
  1010 0910 Дошкільна освіта 328491,00 328491,00 240238,00 19000,00 0,00 68917,00 10400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338891,00
  4000   Культура і мистецтво 119011,00 119011,00 92002,00 6769,00 0,00 25512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119011,00
  4090 0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 119011,00 119011,00 92002,00 6769,00 0,00 25512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119011,00
  6000   Житлово-комунальне господарство 1468586,00 1468586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1468586,00
  6052 0620 Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства 300000,00 300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300000,00
  6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 1168586,00 1168586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1168586,00
  8000   Видатки, не віднесені до основних груп 370300,00 370300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370300,00
  8800 0180 Інші субвенції 370300,00 370300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370300,00
      Всього 4166493,00 4166493,00 1616128,00 83531,00 0,00 106173,96 10400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4176893,00
                               
                               
  Керменчицький сільський голова         М.М. Місюк            

« повернутися до списку новин

Логін: *

Пароль: *